درباره ما 

موسسه علمی و پژوهشی ایده پردازان فراسوی راه اندیشه (افرا) به شماره ثبت 31269 ابتدا در سال 1386 توسط جمعی از دانشجویان دکتری دانشگاه تهران تاسیس گردید. از همان ابتدا دغدغه اصلی گروه علمی آموزشی این موسسه دقت، صحت و کیفیت هرچه بهتر در ارائه خدمات خود بوده است. پیامد داشتن چنین دغدغه ای سبب شد که تا کنون تعداد 321 پایان نامه با نمره عالی با مشاورت این موسسه دفاع شده و تعداد 802 مقاله علمی پژوهشی و ISI در مجلات مختلف با راهنمایی گروه علمی آموزشی این موسسه پذیرفته و چاپ شود. همه این موفقیت ها جز با پایبندی ما به دقت، صحت و کیفیت که شعار اصلی این موسسه می باشد، امکان پذیر نبود.

در حال حاضر نیز  گروه علمی و پژوهشی این موسسه با انگیزه و درایت بالا در حیطه مشاوره پروپوزال، پایان نامه و مقالات ISIمورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی به کار خود ادامه می دهد و مشتاق ارائه خدمات خود به تمام دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سراسر کشور می باشد.

ثبت سفارش

  1. الزامی
  2. الزامی
  3. الزامی
  4. الزامی
  5. الزامی
 


cforms contact form by delicious:days